2.10.2014

Tiira2 etenee

Tiira2-projekti etenee edellisessä edustajiston kokouksessa viitoitettua tietä. Kevään ja kesän aikana toteutettiin
 • Tarkka suunnitelma havaintojen tallentamisen toteuttamiseksi. Tässä pohjalla olivat tiiratoimikunnan mietinnöt
 • Päätettiin projektin etenemistapa. Tiira tehdään osa kerrallaan. Ensimmäisenä havaintojen tallentaminen.
 • Teknisen toteutusympäristön valinta. Tähän valintaan perustettiin tekninen tiimi, jossa asiantuntijat arvioivat vaatimustemme toteuttamiseen parhaan mahdollisen ympäristön. Ympäristöksi on valittu PHP:hen perustuva FrameWork-alusta. Työkalut ovat ilmaisia ja niiden käyttö osataan laajasti. Myös tietoturva, päivitettävyys ja koodien dokumentointi hoituvat näillä työmenetelmillä ja -alustalla.
 • Tarjouskilpailu teknisestä suunnitelmasta. Kilpailuun osallistui 6 tahoa. 
 • Tarjousten analysointi ja teknisen suunnitelman toteuttaja. Valituksi tullut Poutapilvi todettiin hinta-laatu-suhteeltaan parhaaksi vaihtoehdoksi. Edellisen Tiiran kehittäjä Sampo Kunttu on projektissa Poutapilven puolelta vastuuhenkilö.
Syksyn mittaan alettiin tositoimiin. 
 • Ensimmäisenä käyntiin on lähtenyt teknisen suunnitelman toteutus. Siinä BirdLifen toimiston väki tekee aktiivisesti yhteistyötä Poutapilven kanssa.
 • Ulkoasun ja käyttöliittymän toimintojen suunnittelu on alkanut
 • Seuraavana toteutettavan osan, eli haku-toimintojen ja raporttien määrittely alkaa
 • Poutapilven laatima tekninen suunnitelma valmistuu 3.11.
 • Tarjouspyynnöt toteuttajatahoille lähetetään ja toteuttaja päätetään marraskuun aikana
 • Käyttöympäristön asennus ja havaintojen tallentamisen osion työstäminen alkaa marraskuun aikana

28.12.2013

Retket, laskennat ja täydelliset listat

Esittelemme tulevissa kirjoituksissa suunnitelmiamme uuteen Tiiraan suunnitelluista toiminnoista, joita ei nykyisessä Tiirassa ole. Kuten luvattua, ensimmäinen esittely koskee retkitoimintoja. 

Nykyisessä Tiirassa havainnot ilmoitetaan yksittäin ja niitä voi hakea päivämäärän ja paikan perusteella. Uuteen Tiiraan suunnitteilla olevan retkitoiminnon avulla on tarkoituksena yhdistää havainnot toisiinsa retkikohtaisesti, niin että yhden retken havainnot voi hakea esimerkiksi retken nimen, paikan tai ajankohdan perusteella. Retkitoiminnon käyttö on toki vapaaehtoista ja jatkossakin on mahdollista ilmoittaa yksittäishavaintoja niin kuin nykyäänkin.

Retken tiedot

Koska retkeen voi liittyä muutakin kuin pelkät lintuhavainnot, pitää retken tietoihin voida tallentaa myös vapaamuotoisia kommentteja ja retkellä otettuja valokuvia. Kommentit voivat sisältää asiallista tietoa vaikkapa retkikohteen jäätilanteesta, tai mitä vaan muuta mitä retkeltään haluaa laittaa muistiin itselleen tai mahdollisesti jakaa muille. Sään voi tallentaa määrämuotoisena valikoihin. Usein esimerkiksi muuton havainnoinnissa sään muutokset ovat keskeisiä, joten säätilat eri kellonaikoina voidaan tallentaa omille riveilleen. On luontevaa, että yksittäisten havaintopaikkojen lisäksi myös retken reitti on tallennettavissa Tiiraan.


Retkikuvat voivat olla myös hyödyllisiä. Tässä ikuistettiin laskentamenetelmää haahkanpesien laskennassa Lågskärillä.

Retken tiedot voivat olla joko yksityisiä tai julkisia. Tämä on eri tieto kuin havaintojen salaus, eli yksityisellä retkellä voi olla julkisia havaintoja ja julkisella retkellä voi olla salattuja havaintoja.

Retken jälkeen Tiira voisi laskea, kuinka monta lajia retkellä havaittiin. Jos retki on useamman päivän mittainen, järjestelmä voisi laskea lajimäärät kullekin päivälle erikseen, ja vaikkapa piirtää lajimäärän kehityksestä kuvaajan. Järjestelmä voisi myös tehdä taulukon, josta näkee retken kaikki havaitut lajit sekä niiden yksilömäärät, sekä koko retkeltä että kultakin päivältä erikseen. Myös retken kaikkien tietojen ja havaintojen esittämistä tulostettavassa muodossa on pohdittu. Mahdollisuuksia on paljon, vain mielikuvitus on rajana. Jos sinulla on hyviä ideoita, kerro niistä tämän kirjoituksen kommenteissa!

Laskennat

Omanlaisensa retken muodostavat erilaiset laskennat. Lintuyhdistysten järjestämiin laskentoihin kuuluvat muun muassa tiettyjen lintuasemien reittilaskennat, mutta hyvin mielellään voi perustaa omia laskentoja. Esimerkiksi oman pihapiirin lintujen laskenta tai työmatkapyöräilyn varrella havaittujen lajien kirjaaminen tuovat samalla menetelmällä toistettuina yllättävän paljon tietoa linnustomme tilasta ja sen muutoksista. Laskennan perustiedot, kuten reitti ja kuvaus, ovatkin toki tallennettavissa, jotta toistolaskennan kirjaaminen on helpompaa.

Olemme myös suunnitelleet, että yhdistykset ja käyttäjät voisivat itse perustaa erilaisia joko avoimia tai suljetun käyttäjäryhmän kilpailuja Tiiraan. Esimerkiksi monissa yhdistyksissä on harrastettu ruokintapaikka- tai pihapinnakisoja. Mielestämme kaikkein kätevintä olisi, että tällaisen kisan havaintojen ilmoitus, tulosten seuraaminen ja tilastointi hoituisi automaattisesti Tiirassa.

Täydelliset listat

Retkiin ja laskentoihin liittyen tarkoituksenamme on mahdollistaa täydellisten listojen ilmoittaminen. Kun tietyltä paikalta ilmoitetaan kaikki havaitut lajit, ja kun järjestelmälle kerrotaan, että kaikki lajit on ilmoitettu, muodostuu täydellinen lista. Uudistukselle on tarve, koska lintukantojen kehityksen ja vuodensisäisen esiintymisen seurannassa on tärkeää tietää paitsi mitä on havaittu, myös se, mitä ei ole havaittu.

Tiirassa on jo nykyään paljon havaintoja, mutta määrästä huolimatta ei yleisien lajien esiintymisestä saa nykyisen aineiston perusteella kattavaa kuvaa. Havaintoilmoitusten määrä saattaa vaihdella enemmän käyttäjien mielenkiinnon ja retkeilyn suuntautumisen kuin lajin todellisen esiintymisen mukaan. Täydellisiä listoja käyttämällä vältetään näitä havaintoaineiston tulkintavaikeuksia, vaikka harrastajan havaintojen ilmoittamiseen käyttämä aika ei merkittävästi kasva.

Täydellisten listojen ilmoittamista hankaloittaisi monessa tapauksessa kohtuuttoman paljon, jos jokaisesta havaitusta lajista pitää laskea kaikki yksilöt. Näin ollen on järkevää, että lajeja voi ilmoittaa myös pelkästään havaitun, antamatta lajille lukumäärää. Kun täydellisiä listoja tehdään paljon, myös havaittu/ei havaittu -tiedolla on merkitystä lintujen esiintymistä arvioitaessa.

Tiira-toimikunta on toisinaan saanut palautetta, että Tiiraan ilmoitetaan niin paljon havaintoja, että itseä kiinnostavia havaintoja on vaikea löytää. Täydellisten listojen myötä, ja muutenkin, toiveenamme on, että uuteen Tiiraan ilmoitettaisiin vielä nykyistäkin enemmän havaintoja, myös tavanomaisista lajeista. Haasteenamme on kehittää samalla hakuja paremmiksi, jotta ne ”kiinnostavammat” havainnot löytyvät aiempaa helpommin, kun sille selvästi on kysyntää. Yksi käyttämämme keino on, että luomme uuden paikallisen mielenkiintoisuusluokan nykyisien alueellisten ja valtakunnallisten luokkien rinnalle. Tämä toivottavasti helpottaa poikkeavien havaintojen löytämistä jatkossa.

Täydelliset listat tulevat olemaan tärkeä osa Tiiraa, joten palaammekin vielä aiheeseen jatkossa.

12.12.2013

Uusi Tiira suunnitteilla


BirdLife Suomi on aloittanut työn Tiira-lintutietopalvelun uudistamiseksi. Järjestelmä on seitsemässä vuodessa saavuttanut suuren suosion, ja siihen on kirjattu jo noin kymmenen miljoonaa havaintoa. Käyttäjät ovat kyselyiden perusteella hyvin tyytyväisiä. Pääsyy uudistukselle on, että BirdLife haluaa palvella suomalaisia lintuharrastajia ja -yhdistyksiä mahdollisimman hyvin – vielä nykyistä paremmin.

 

Miten tähän tultiin?


Vuonna 2003 BirdLife Suomen jäsenyhdistysten valitsema edustajisto päätti yhteisen, koko Suomen kattavan havaintojärjestelmän tekemisestä. Yhdistyksillä oli silloin käytössään erilaisia itse tehtyjä havaintojärjestelmiä, ja tarve keskitettyyn järjestelmään oli ilmeinen. Kokouksen jälkeen perustettiin työryhmä suunnittelemaan ja toteuttamaan järjestelmää. Keväällä 2006 työn tuloksena julkaistiin koko maan kattava lintutietopalvelu Tiira.

Kymmenen vuotta sitten lähtökohtana oli, että tehdään järjestelmä, johon voi ilmoittaa havaintoja ja jossa voi katsella omia ja toisten tekemiä salaamattomia havaintoja. Yhdistyskäyttäjille oli tärkeää luoda työkaluja havaintotietokannan ylläpitoa varten, ja samoja yksilöitä koskevia havaintoja piti voida yhdistää koontihavainnoiksi. Aineiston laadun parantamiseksi todettiin, että havaintopaikat pitää paitsi nimetä, myös osoittaa kartalla. Nämä suuntaviivat olivat nykyisen Tiiran kehitystyön perustana.

Lintuharrastajat ja paikalliset lintuyhdistykset ovat ottaneet Tiiran hyvin vastaan. Retkeilijät kirjaavat havaintojaan aktiivisesti, ja havaintoja selaamalla on mukava nähdä, mitä omalla retkeilyalueella tai vaikkapa toisella puolella Suomea on viime aikoina havaittu. BirdLifen tekemään kyselyyn vastanneista käyttäjistä yli 95 % pitääkin Tiiraa joko hyvänä tai erittäin hyvänä järjestelmänä. Yhdistyksille Tiira on antanut paljon, kun havaintojen kerääminen ja kokoaminen on helpottunut valtavasti, ja jäljelle on lähinnä jäänyt tehtäviä havaintoaineiston laadun varmistamisessa ja tietokannan ylläpidossa.

Tiiraan ilmoitettujen havaintojen perusteella ollaan voitu muun muassa tunnistaa linnuille tärkeitä pesimä- ja levähdysalueita sekä määritellä tärkeimpiä muuttoreittejä. Monista lintumaailman ilmiöistä, kuten harvalukuisten lajien vaelluksista, on saatu kattava kuva Tiiran avulla. Lintulajien esiintymisestä Suomessa on kerätty valtavasti tietoa yhteen paikkaan. 

 

Miksi uusi Tiira?


Vaikka nykyinen Tiira palvelee kohtuullisesti, ei vanhan päälle ole mahdollista rakentaa uutta loputtomiin. Järjestelmän kehitystyön suunnittelusta vastaavalla Tiira-toimikunnalla on pitkä lista uusia, kehittämisen arvoisia ominaisuuksia. Nykyisen Tiiran suunnittelussa kaikkia tarpeita ei osattu ottaa huomioon, eikä järjestelmän tekniikka mahdollista kaikkia tärkeitä uudistuksia. Kun järjestelmälle kertyy ikää, alkaa päivitysten tekeminen muuttua hankalammaksi, mikä johtaa kehitystyön hidastumiseen.

BirdLife haluaa tarjota mahdollisimman hyvän lintutietopalvelun sekä lintuharrastajien että -yhdistysten käyttöön. BirdLifen edustajisto päättikin syksyllä 2012 uuden Tiiran tekemisestä.

 

Milloin valmista?


Milloin uusi Tiira sitten valmistuu? Tarkkaa vastausta ei vielä pystytä antamaan, sillä kehitystyön aikataulu riippuu monesta tekijästä. Ensinnäkin se riippuu tekijöistä: Tiira-toimikunnan vapaaehtoispanoksesta sekä palkatuista ohjelmistotyöntekijöistä. Toiseksi se riippuu rahoituksesta: vaikka BirdLife on jo varannut vuodelle 2014 lisävaroja Tiiran kehitystyöhön, rahoitusta uudistustyölle tarvitaan vielä paljon lisää. Ennen julkaisuajankohtaa tulemme tarvitsemaan myös vapaaehtoisia testaajia, jotka kokeilevat kehitteillä olevaa järjestelmää. 

Kun kehitystyö etenee, voimme antaa arvion ajankohdasta, jolloin uusi Tiira otetaan käyttöön. Vielä tällaisen arvion antaminen on liian aikaista. Nykyisten suunnitelmien mukaan uusi Tiira otetaan käyttöön osissa, niin että kaikki uudet ominaisuudet eivät ole valmiina kun järjestelmä avataan, vaan niitä lisäillään vielä käyttöönoton jälkeen.

Uudistuksia


Uuteen Tiiraan suunnitellaan tehtävän useita suuria uudistuksia. Haluamme tehdä mahdollisimman helppokäyttöisen, mutta silti monipuolisen järjestelmän. Nykyiset ominaisuudet on tarkoitus säilyttää, toki mahdollisuuksien mukaan paranneltuina, ja niiden lisäksi tulemme tekemään uusia ominaisuuksia.

Tulevissa kirjoituksissa tulemme paneutumaan suunnitteilla oleviin uusiin ominaisuuksiin, kuten retkitoimintoihin sekä uusiin tapoihin esittää havaintoja.

Tervetuloa uuteen Tiira-blogiin!


Tämän blogin tarkoituksena on kertoa kaikille kiinnostuneille lintuhavaintojärjestelmä Tiiraan liittyvistä asioista. BirdLife Suomi on aloittanut uuden Tiiran kehitystyön, ja erityispainoa annetaankin uuteen Tiiraan liittyville ominaisuuksille sekä sen kehitystyölle.

Blogin kirjoittamiseen osallistuu Tiiran kanssa tekemisissä olevia henkilöitä sekä Tiira-toimikunnasta että BirdLifen toimistolta. Tervetuloa lukemaan ja kommentoimaan!